Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
 1. Anasayfa
 2. Ürünler
 3. İş Yeri Sigortası

İş Yeri Sigortası

En Uygun Fiyat Garantisi ile
Hızlı Teklif Al, Karşılaştır,
Bütçene Uygun Poliçeyi Seç!
İş Yeri Sigortası

İşyeri Sigortası, işverenlerin iş yerlerinde çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının finansal yükünü hafifletmek amacıyla oluşturulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işverenlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur ve iş yerinde meydana gelen kazalar veya sağlık sorunları nedeniyle çalışanların ve işverenin karşılaşabileceği mali riskleri azaltır. İş yeri Sigortası genellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemeleri gereği zorunlu tutulur. İşverenler, çalışanların iş yerinde maruz kaldığı riskleri değerlendirmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almalı ve iş kazalarıyla ilgili mali sorumluluklarını karşılamak için bu sigortayı yaptırmalıdır. İş yeri Sigortası kapsamında ise genellikle şu temel unsurlar bulunur:

İş Kazaları Sigortası: Bu sigorta, iş yerinde meydana gelen kazalar sonucu çalışanların yaralanmalarını veya ölümlerini kapsar. Sigorta, tıbbi masrafları ve işçi tazminatını içerebilir.
Meslek Hastalıkları Sigortası: İşyerinde maruz kalınan kimyasal maddeler veya diğer tehlikeler nedeniyle meydana gelen meslek hastalıklarını kapsar. Bu, işçilerin sağlığını korumayı amaçlar.
İşveren Mali Sorumluluk Sigortası: İşverenler, işyerinde çalışanların güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Ancak iş kazaları veya meslek hastalıkları durumunda mali sorumlulukları da olabilir. Bu sigorta, işverenin bu tür mali yüklerini hafifletir.
İş yeri sigortası, işçi haklarını korurken aynı zamanda işverenlerin finansal risklerini en aza indirir. İş kazaları veya meslek hastalıkları durumunda hem işveren hem de çalışanlar bu sigorta sayesinde korunur. Ayrıca, işverenlerin yasal gereksinimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur ve iş yerlerinde daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını teşvik eder.

Bu branştaki en önemli husus bina değerlini doğru belirlemektir. Yangın sigortasında kullanılan“Bina Sigorta Bedeli”terimi sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyetini yansıtmalıdır. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.

Sigortalı olan; kiracının mal sahibine, komşulara karşı ve mal sahibinin komşulara, kiracılara ve üçüncü şahıslara karşı Yangın Sigortası Genel Şartları A3/8 maddesi (Yangın_Sigortası_Genel_Sartları.pdf (tsb.org.tr)) dahilinde yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör risklerinin meydana gelmesi sonucu doğan kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir.

Yangın sigortası, özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Genel olarak kapsamı şu maddelerden oluşur;

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Fırtına
 • Kar ağırlığı
 • Sel veya su baskını
 • Yer kayması
 • Dahili su
 • Kara, hava taşıtları çarpması
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kira kaybı
 • Komşuluk Mali Mesuliyet
 • Kiracı Mali Mesuliyet
 • Dolu
 • Bu branştaki en önemli husus bina değerini doğru belirlemektir. Yangın sigortasında kullanılan “Bina Sigorta Bedeli” terimi sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyetini yansıtmalıdır. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.

  Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.Bu sigortanın uygulanmasında ticari faaliyet, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen her tür faaliyet olarak; kâr kaybı ise ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kâr kaybı olarak anlaşılır.

  Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta teminatıdır.Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamındadır.

  İş yerindeki kasada bulunan nakit ve benzeri kıymetli evrakların fiziki olarak zarar görmesi (yanması veya çalınması) bu sigorta ile teminat altına alınmaktadır. Çeklerin söz konusu olduğu bir hasarda çekler iptal edildiği için sadece yeniden çıkarma masrafları ödenecektir. Ancak çalınan çek, iptal ettirilmeden tahsil edilmiş ise nakit para hükmünde işlem görerek, poliçe limitlerine kadar ödeme sağlayacaktır.

  Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir. Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir. Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir. Aşağıdaki haller kaza sayılmaz:

 • Her türlü hastalık
 • Bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde donma, güneş çarpması ve konjesyon gibi tesirler
 • Aşikâr sarhoşluğun, sigorta teminatına giren bir kazanın icap ettirmediği uyuşturucu madde kullanımının, ilaç ve zararlı madde almanın tesiriyle meydana gelen zararlar
 • Sigorta kapsamına giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahale sonucu meydana gelen bedensel zararlar
 • Bu poliçe ile sigortalının elemanları tarafından sigortalıya ait araçlarla bankalar, firma ve müşteriler arasında taşınan para ve kıymetli evrak teminat altına alınır. Teminatın ana hatları aşağıda listelenmiştir:

 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,
 • Herhangi bir araçla nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık, nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat,
 • Deprem, yanardağ, seylap gibi tabii afetlerle, yangın, infilak ve işgal gibi hadiselerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat.
 • Sigortalının nezdinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını, çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı meblağı geçmemek üzere temin eder. Emniyeti suistimal hasarlarında, teminat olayın tespit edilmesini takiben veya suistimali sebebiyet veren kişi işten ayrılmış ise poliçe bitiş tarihini takip eden en geç 12 aylık süre içinde hüküm ifade edecektir.

  İş yeri sigortası fiyatları ya da iş yeri sigortası kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Monopoli Sigorta Uzmanları ile iletişime geçmeyi unutmayınız.

  Merak Ettikleriniz

  İş yeri sigortası, iş yerlerini yangın, hırsızlık, doğal afetler gibi risklere karşı koruyan ve iş yerinde meydana gelebilecek maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Genellikle iş yerlerindeki bina, demirbaşlar, makine ve ekipmanlar ile üçüncü şahıslara verilecek zararlar bu sigorta kapsamında yer alır.

  İş yeri sigortasının kapsamı genellikle yangın, hırsızlık, su baskını, doğal afetler (deprem, sel gibi), cam kırılması, elektronik cihaz hasarları ve üçüncü şahıs sorumluluklarını içerir. Poliçe detaylarına göre, kapsam genişleyebilir veya daralabilir.
  © 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.