Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
 1. Anasayfa
 2. KVKK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Monopoli” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde yetkinliklerinizin değerlendirilmesi ve iş başvurunuzun sonuçlandırılması kapsamında gerekli iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin, sağlık verilerinizin ve özgeçmişinizde yer verilmiş ise dernek veya vakıf üyeliğinize ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri KategorisiAçıklama
Kimlik Verisiİş ilişkimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sizden aldığımız ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimliğinizi ifade eden kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.
İletişim VerisiSizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresinizi içeren iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.
Mesleki Deneyimİşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan eğitim gördüğünüz okullar, yabancı dil bilginiz, katıldığınız seminer ve kurslar, önceki işyerleriniz ve pozisyonlarınız, bu sırada aldığınız maaşlar ve referans kişi bilgileri gibi mesleki deneyim verilerinizi işlemekteyiz.
Özel Nitelikli Kişisel VerilerKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu kategorideki verilerinizi özgeçmişinizde paylaşmanız halinde özgeçmişiniz iş başvuru sürecine dahil edilmekte ve bu amaçla işlenmektedir. Bu sebeple biz özellikle talep etmedikçe özel nitelikli kişisel verilerinizi özgeçmişinizde paylaşmayınız.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, (iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından aktarıldığı taraflara ve aktarım amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında aşağıdaki kanallardan işlenmektedir.

 • www.kariyer.net ve www.linkedin.com gibi iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi aday çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden,
 • İnsan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri, iş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden sair şirket ve şahıslar üzerinden,
 • Çalışan ve üçüncü taraf referansları aracılığıyla,
 • İş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,
 • Tarafınız ile yazılı şekilde kurulan iletişim aracılığıyla.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde yetkinliklerinizin değerlendirilmesi ve iş başvurunuzun sonuçlandırılması kapsamında gerekli iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; 

 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerinizin, sağlık verilerinizin ve özgeçmişinizde yer verilmiş ise dernek veya vakıf üyeliğinize ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinizin Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnsan Kaynakları departmanına kimlik doğrulamak kaydı  ile veya Şirketimizin mukim olduğu adrese noter vasıtası ile  yazılı olarak iletebilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

Çalışan Adayı Aydınlatma Metnikapsamında Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?

EVETHAYIR
Özgeçmişinizde yer verilmiş ise dernek veya vakıf üyeliğinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi.
Yurtdışında sunucuların bulunması gerekçesi ile verilerin yurtdışın aktarılması
İlerideki pozisyonlar için özgeçmişiniz saklanması ve değerlendirilmesi
© 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.