• Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.


  Aşağıda belirtilen teminatlar ek teminatlardır;


  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi
  • Fırtına
  • Kar ağırlığı
  • Sel veya su baskını
  • Yer kayması
  • Dahili su
  • Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Kira kaybı
  • Yangın ve infilak mali sorumluluğu


  Bu branştaki önemli husus, yangın sigortasında kullanılan “bina değeri” teriminin sigortalı kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır. Yapı tipine ve kullanılan inşaat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır.


 • Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.


  Bu sigortanın uygulanmasında ticari faaliyet, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen her tür faaliyet olarak; kar kaybı ise ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda tazminat süresi içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kar kaybı olarak anlaşılır.

 • Sigortalı olan; kiracının mal sahibine, komşulara ve üçüncü şahıslara karşı ve mal sahibinin komşulara, kiracılara ve üçüncü şahıslara karşı y.s.g.ş.a 3/8 maddesi dahilinde yangın, infilak, dahili su, duman, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör risklerinin meydana gelmesi sonucu doğan kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen limitlerle teminata dahildir.

 • Kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür.


  Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamındadır.

 • İşyerindeki kasada bulunan nakit ve benzeri kıymetli evrakların fiziki olarak zarar görmesi (yanması veya çalınması) bu sigorta ile teminat altına alınmaktadır. Çeklerin sözkonusu olduğu bir hasarda çekler iptal edildiği için sadece yeniden çıkarma masrafları ödenecektir. Ancak çalınan çek, iptal ettirilmeden tahsil edilmiş ise nakit para hükmünde işlem görecektir.

 • Bu poliçe ile sigortalının elemanları tarafından sigortalıya ait araçlarla bankalar, firma ve müşteriler arasında taşınan para ve kıymetli evrak teminat altına alınır.


  Teminatın ana hatları aşağıda maddelendirilmiştir.


  1- Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,
  2- Herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık, nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar,
  3- Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat,
  4- Deprem, yanardağ, seylap gibi tabii afetlerle, yangın, infilak ve işgal gibi hadiselerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat.

 • Sigortalının nezdinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını, çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı meblağı geçmemek üzere temin eder.


  Emniyeti suiistimal hasarlarında, teminat olayın tespit edilmesini takiben veya suiistimali sebebiyet veren kişi işten ayrılmış ise poliçe bitim tarihini takip eden en geç 12 aylık süre içinde hüküm ifade edecektir.

 • Kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir.


  Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir.


  Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir. Aşağıdaki haller kaza sayılmaz,


  * Her nevi hastalıklar
  * Bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirler
  * Aşikar sarhoşluğun, sigorta teminatına giren bir kazanın icap ettirmediği uyuşturucu madde kullanımının, ilaç ve zararlı madde almanın tesiriyle meydana gelen zararlar,
  * Sigorta kapsamına giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahale sonucu meydana gelen bedensel zararlar.

 • Bu poliçe ile poliçede detayları ve bedelleri belirtilen elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebep


  - İşletme personelinin veya 3. şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
  - Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten
  - Hatalı dizayn ve malzemeden
  - Kısa devre, yüksek voltaj veya endüksiyon akımının etkilerinden
  - Kavrulma, kararma, duman ve isten
  - Deprem hariç, fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
  - Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
  - Yangın, yıldırım, her nevi infilak ve bunlar sebebiyle yangın söndürme, yıkma ve kurutma ameliyelerinden kaynaklanan hasarlar teminat altındadır.


  Ayrıca,
  * Deprem, yanardağ püskürmesi
  * GLHHKNH ve terör
  * Taşınabilir cihazlar altındadır.

 • Üretimde kullanılan normal çalışır halde iken ve aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken makinelerde;
  * İşletme kazalarından
  * Modelin, imalatın veya işçiliğin hatalı olmasından
  * Yağlama kusurlarından
  * Elektrik enerjisinin doğrudan etkilerinden
  * Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesinden
  * Santrifüj kuvvetinden olan parçalanmalardan
  * Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından
  * Su çekiçlemesi, ani olarak ısınma ve soğumadan
  * Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla olan ezilme, yırtılmalardan
  * Fırtına, kasırga, don veya buz çözülmesinden
  * İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası dikkatsizliği veya sabotajından kaynaklanan hasarlarda tamirat ve yerine koyma masraflarını öder.

 • İnşaat ya da montaj sırasında sigortalının aşağıdaki risklere karşı teminat altında olması sağlanmaktadır;


  Müteahhit hataları
  Doğal Afetler
  Yangın
  GLHHKNH ve terör
  Bakım devresi
  Mevcut bina ve tesisler
  Şantiye ekipmanları, malzemeleri
  Hırsızlık
  Üçüncü şahıs mali mesuliyet
  Çapraz sorumluluk
  Enkaz kaldırma
  Ekspress nakliyat giderleri
  CPM (İnşaatta kullanılan makineler özel, proje müddetinde geçerli makine kırılması)
  Hatalı dizayn (Proje uygulama hataları)
  Şantiye dışı depolama
  Kar kaybı risklerine teminat verilmektedir.

 • Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında kendisinin veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.
  İşveren Sorumluluk poliçesi:
  İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,
  Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,
  Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.
  Aynı zamanda, işveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine getirilip götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazalar,
  İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
  Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ve manevi tazminat talepleri de poliçede teminata dahildir.

 • Sigortalının veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.
  Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.
  Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.
  Ürün mali sorumluluk – Sigortalının ürettiği, satışını yaptığı, temsilcisi olduğu ürünler nedeniyle üçüncü şahsılarda oluşan bedeni ve maddi hasarlar, geri çağırma masrafları, sökme takma masrafları gibi riskleri teminat altına alır.
  Mesleki sorumluluk – Sigortalının mesleki danışmanlık hataları sonucu üçüncü şahıslarda meydana gelen maddi ve bedeni hasarları (örnek – hekim sorumluluk) teminat altına alır.
  Direktör sorumluluk – Şirketi temsile yetkili ortak ve yönetim kurulu üyelerinin sebep olduğu hasarları teminat altına alır.
  Kişisel sorumluluk – Ev, konut özel mülkiyetlerdeki ev sahibinin kusuru ihmali sonucu üçüncü şahıslarda meydana gelen bedeni ve maddi hasarları teminat altına alır.

İŞ ORTAKLIĞI SİSTEMİ
İLE İLGİLİ HER ŞEY
BURADA!

Portföyünü ve Gelirini arttırmak
isteyen sigorta profesyonellerine özel
“İş Ortaklığı”

İŞ ORTAĞI OLMAK İSTİYORUM